Kvantkromodynamik och effektiv fältteori

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA360

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA360
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap med Kvantfältteori eller Partikelfysik II.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • diskutera de viktigaste aspekterna, antagandena och förutsägelserna i teorin för den starka växelverkan, i synnerhet asymptotisk frihet, inneslutning och kiralt symmetribrott
  • förklara begreppen skalseparation och effektiva frihetsgrader och relatera dessa till den generella strukturen hos effektiva fältteorier
  • analysera symmetrierna hos ett system och redogöra för deras betydelse för förståelsen av partikelfysik
  • relatera egenskaperna hos kvarkar och gluoner till egenskaperna hos deras sammansatta objekt, hadroner
  • beräkna reaktions- och sönderfallshastigheter från en Lagrangefunktion

Innehåll

Lagrangefunktioner och symmetrier, Noetherströmmar, diskreta symmetrier; grunderna i kvantelektrodynamik och teorin för svag växelverkan, gaugesymmetrier; spridningsteori, unitaritet och analytisitet, Feynmanregler; störningsmässiga och effektiva fältteorier; kvantkromodynamik (QCD), kvarkar och unitära grupper, färgladdning och gaugeinvarians, flavor-symmetri, kiral symmetri, klassificering av hadroner; introduktion till "lattice QCD"; spontant symmetribrott, Goldstone-bosoner; kiral störningsteori.

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar.

Examination

Inlämningsuppgifter under kursens gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin