Geometrisk dataanalys

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4UK099

Kod
4UK099
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska få en allmän introduktion till de matematiska grunderna för geometrisk dataanalys och förstå hur metoden kan användas i samhällsvetenskapliga och humanistiska studier.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

• redogöra för de grundläggande matematiska utgångspunkterna för geometrisk dataanalys,

• använda statistisk programvara för geometrisk dataanalys,

• genomföra geometriska dataanalyser på empiriska material och analysera resultaten,

• kritiskt bedöma i vilka undersökningar som geometrisk dataanalys är användbar och på vilka sätt geometrisk dataanalys bäst kan tillämpas i konkreta fall.

Innehåll

• De grundläggande matematiska utgångspunkterna för geometrisk dataanalys

• Tillämpningar av geometrisk dataanalys

• Geometrisk dataanalys i samhällsvetenskap och humaniora

Undervisning

Kursen består av matematiska föreläsningar, sociologiska föreläsningar och arbetssessioner.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift, där en geometrisk dataanalys utifrån ett empiriskt material redovisas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin