Nationalekonomi C: Examensarbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE770

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE770
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 december 2015
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Minst 52,5 hp från Nationalekonomi A och B samt 15 hp statistik.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

• identifiera och formulera en nationalekonomisk fråga,

• välja och motivera en vetenskaplig metod i förhållande till uppsatsens frågeställning,

• strukturera sin undersökning och dra slutsatser på basis av eget arbete och av tidigare forskning,

• tillämpa grundläggande ekonomiska teorier på ekonomiska frågor

• skriva en uppsats med bra språk,

• muntligt och skriftligt granska andra vetenskapliga arbeten och komma med konstruktiva synpunkter, samt presentera eget arbete.

Innehåll

Examensarbetet sker i flera steg enligt ett fastställt schema. Kursen inleds med ett obligatoriskt planeringseminarium där information om examensarbetet ges. I samband med seminariet ges också tillfälle att hitta en medförfattare då examensarbetet ska skrivs av två studenter. Studenterna ska sedan fylla i en anmälan till uppsatsarbetet via Studentportalen där de anger sitt förslag på uppsatsinriktning. Utifrån anmälan tilldelas varje uppsats en handledare. Studenterna ska därefter ta kontakt med sin handledare och, i samråd med handledaren, välja ett konkret uppsatsämne. Sedan ska studenterna skriva och lämna in en PM som innehåller uppsatsens frågeställning, disposition och källor.

Några veckor innan slutet av terminen ska studenterna lämna in ett nästan färdigt uppsatsmanus via Studentportalen, vilket sedan seminariebehandlas. Manuset betraktas som ett pågående arbete och behöver inte vara fullständigt, men ska omfatta ungefär 3/4 av uppsatsen. Manuset ska inte seminariebehandlas om handledaren bedömer att det är mycket bristfälligt.

Uppsatsmanusen behandlas på obligatoriska seminarier där studenterna ska försvara sin egen uppsats och kritiskt granska andra studenters uppsatser. Uppsatsförfattarna ska sedan - med hänsyn till synpunkterna från seminariet och handledarens kommentarer - färdigställa uppsatsen. Deltagande i samtliga seminarier är obligatoriskt.

Vid terminens slut ska den färdiga uppsatsen laddas upp på Studentportalen.

Undervisning

Undervisningen består dels av ett planeringsseminarium vid kursens början, dels av en avslutande seminarieserie. Deltagande i dessa seminarier är obligatoriskt.

Vidare ingår ett antal metodföreläsningar i inledningen av uppsatsarbetet och individuell handledning

Examination

Examensarbetet betygsätts av en av examinator utsedd lärare. Betygsättande lärare ska innan betygsättningen samråda med handledaren. Examensarbetet bedöms utifrån i hur hög grad kursmålen uppnås. För att avgöra detta används följande bedömningsområden: (1) planering och genomförande, (2) ämnesmässig kompetens, metodologisk kompetens och slutledningsförmåga, (3) skrivandet av en vetenskaplig uppsats, och (4) presentation, opposition och försvar. Bedömningsområdena beskrivs mer i detalj i ett särskilt dokument som finns tillgängligt på Studentportalen vid terminsstart. Betyget på kursen är en sammanvägning av dessa bedömningsområden där helhetsomdömet är viktigast. Betygsgraderna är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin