Innovation Game - en sommarskola om hur speldesign kan användas för bättre hälsa och ökat lärande

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3HI001

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3HI001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 16 januari 2016
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Behörighetskrav

Kandidatexamen, motsvarande svensk högskoleutbildning om minst 180 hp. Kunskaper krävs i engelska, motsvarande engelska B.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om hur innovativa processer används för att - i tvärvetenskapliga grupper - utveckla lösningar till behovsbaserade problem. Fokus ligger på att använda datorspelens möjligheter till - utöver ren underhållning - träning, tävling och utbildning (”serious games”), för att skapa lösningar som kan främja förändringar inom hälso- och sjukvård och utbildning, samt stimulera hälsosamma levnadsvanor.

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna:

  • tillämpa grundläggande principer inom innovationsprocesser för att identifiera, formulera och lösa problem
  • identifiera hur framgång med att lösa problem och uppnå mål påverkas av lagarbete, lagsammansättning och ledarskap, samt utifrån detta kunna utarbeta förslag till effektiva och kreativa samarbetsformer
  • värdera hur ”serious games” kan tillämpas inom i hälso- och sjukvårdens system, samt för att stärka människors målmedvetenhet att uppnå och bibehålla hälsa
  • formulera hur speldesign kan användas i lärandet och som pedagogiska verktyg inom utbildning
  • tolka, kritiskt värdera och kommunicera relevant vetenskaplig information i både tal och skrift

Innehåll

I ljuset av nuvarande och framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård kommer kursen att diskutera innovativa processer och nya tekniker som kan förbättra såväl hälso- och sjukvården som ett hälsosamt, individuellt självledarskap. Kursen kommer att introducera metoder och terminologi inom innovation och entreprenörskap och hur innovativt tänkande kan användas för att förstå ett problem, visualisera ett mål och finna en kreativ lösning.

Förutsättningarna (förståelse för gruppdynamik, ledarskap och beslutsfattande etc.) för att driva projekt och lösa problem i multidisciplinära team kommer att diskuteras och tillämpas genom att i grupp arbeta med behovsbaserade utmaningar som tillhandahålls av t.ex. hälso- och sjukvårdssektorn. Kursen kommer att integrera grunderna i speldesign med praktiska tillämpningar av spel och simuleringar som redskap för att lösa de problem och utmaningar som ingår i kursen. Speldesign kommer också att användas som ett pedagogiskt verktyg för att förbättra de fyra pelarna i lärande - kritiskt tänkande, kommunikation, samarbete och kreativitet. Psykologisk kunskap om beteende och attitydförändringar kommer även att diskuteras. I slutet av kursen kommer grupperna presentera och försvara sina idéer och/eller lösningar inför inbjudna innovatörer, behovsframställare och uppdragsgivare.

Undervisning

Kursen ges vid Uppsala universitet, Campus Gotland under två veckor i augusti. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, individuella studier och grupparbeten. Instruktörer utgörs av akademiska lärare, speldesigners, inbjudna talare, samt representanter från hälso- och sjukvården, region Gotland och innovationsstödjande organisationer.

Examination

Kursen examineras både formativt i samband med gruppövningar under kursens gång och med muntlig och skriftlig examination i slutet av kursen.

För att bli godkänd är deltagande i seminarier och gruppövningar obligatoriskt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin