Pedagogik A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PE170

Kod
2PE170
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Pedagogik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 1-30 i Pedagogik. Kursen kan ingå i huvudområdet pedagogik i kandidat- och magisterexamen eller utgöra biområde i kandidat- och magisterexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha inhämtat fördjupade kunskaper och färdigheter, så att hon/han kan

- Redogöra för definitioner av centrala begrepp och tanketraditioner i vetenskapsområde pedagogik

- Redogöra för och jämföra centrala kunskaps- och forskningsperspektiv inom vetenskapsområde pedagogik

- Sätta pedagogik som ämne i jämförelse med andra vetenskapsområden

- Kunna reflektera över pedagogiska processer

- Visa kunskap om aktuella forskningsfrågor inom vetenskapsområdet pedagogik

- Kunna förklara och reflektera över pedagogisk forsknings bidrag i studier av aktuella samhällsfrågor

- Redogöra för och jämföra några pedagogiska strömningar från antikens maieutik till 1900-talets progressivism

- Redogöra för och kritiskt reflektera kring samhällets och pedagogikens utveckling från antiken till nutid

- Beskriva och kritiskt dryfta olika maktprocesser och strukturer i utbildningssystemet och övriga samhället, med särskild betoning på genus, klass och etnicitet

- Redogöra för och jämföra centrala forskningsperspektiv i analysen av maktprocesser och strukturer i utbildningssystemet och samhället

- Visa förmåga att planera och i grupp genomföra en mindre litteraturstudie inom ett valt pedagogiskt vetenskapligt område

- Visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera olika examinationsuppgifter inom givna tidsramar och arbetsformer

- Visa förmåga att tillämpa ett vedertaget vetenskapligt referenssystem inom vetenskapsområdet pedagogik på ett självständigt sätt

- Visa förmåga att söka, värdera och kritiskt tolka vetenskaplig information inom vetenskapsområdet pedagogik på ett självständigt sätt

- Visa förmåga att ge återkoppling på andra studenters/gruppers arbetsuppgifter

Innehåll

Kursen består av fyra delar: Att utforska pedagogiska processer - pedagogik som vetenskap 7,5 hp; Pedagogikens historia, 7,5 hp; Pedagogik och makt 7,5 hp och Pedagogikens redskap 7,5 hp

Huvudsakligt innehåll:

- Pedagogiska processer – grundläggande begrepp, tanketraditioner och forskningsperspektiv inom vetenskapsområde pedagogik

- Kunskapstraditioner inom vetenskapsområde pedagogik

- Samhällets och pedagogikens utveckling i Sverige från antiken till nutiden

- Olika tanketraditioner och forskningsperspektiv om makt i pedagogiska sammanhang

- Redskap för att arbeta vetenskapligt med pedagogiska frågor

- Grundläggande kunskaper om skrivande av vetenskapliga termer samt formaliaregler om muntlig framställning

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar och tillämpningsövningar.

Förutom schemalagd tid förväntas deltagarna arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Examination sker genom skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar. Examinationen sker enskilt eller i grupp. Betygskriterier redovisas i separat dokument

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin