Byggkonstruktion

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE403

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE403
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 april 2016
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Minst 60 hp samt Betongbyggnad II, eller motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om metoder för att dimensionera statiskt obestämda konstruktioner, såsom kontinuerliga balkar, ramar och skivor i material som kan modelleras som linjärt elastiska.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vanliga begrepp, satser och förutsättningar som används vid analys av konstruktion.
  • redogöra för begreppet frihetsgrad samt bestämma frihetsgraderna i enkla stångsystem, balkar och ramar.
  • beskriva beräkningsgången vid analys av stångsystem, balkar och ramar med kraftmetoden, redogöra för förutsättningarna för tillämpningen av metoden samt beräkna kraft- och momentfördelningen i enkla konstruktioner.
  • beskriva beräkningsgången och genomföra en analys av statiskt obestämda balkar och ramar enligt gränslastteori.
  • förklara begreppet influenslinje och dess användning, beräkna influenslinjer för enkla fall, använda influenslinjer för att bestämma farligaste lastställning vid rörliga laster samt beräkna tillhörande dimensionerande moment, tvärkrafter och upplagsreaktioner.

Innehåll

Beräkningsmodeller för analys av byggkonstruktioner. Förutsättningar och begrepp.

Systemstomstabilisering.

Kraftmetoden och förskjutningsmetoden för analys av statiskt obestämda konstruktioner.

Gränslastteori för balkar och ramar.

Influenslinjer för bestämning av farligaste lastställning samt dimensionerande moment och krafter.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Inlämningsuppgifter.

Examination

Inlämningsuppgifter 3 hp. Skriftlig tentamen med teori- och räkneuppgifter 2 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kurser Byggkonstruktion, 1BI122 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin