Elektroteknikens grunder I: Komponenter och kretsar

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE704

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE704
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 april 2016
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera och utföra beräkningar på enklare elektriska kretsar för DC (likström) i stationärtillstånd, med hjälp av Ohms och Kirchhoffs lagar,
  • använda nod- och maskanalys för beräkningar på stora elektriska nät för DC,
  • använda ett Spice-baserat simuleringsprogram för analys och konstruktion av elektriska kretsar,
  • visa laborativa färdigheter genom att använda oscilloskop, funktionsgenerator och multimeter för mätning av elektriska storheter,
  • visa laborativa färdigheter genom att planera och genomföra experiment för att verifiera beräknade resultat.

Innehåll

Ström och spänningskällor (oberoende och beroende), Ohm's lag, Kirchhoffs lagar, serie- och parallellkoppling. Y-Delta transformering. Thévenins och Nortons teorem, nod- och maskanalys. OP-förstärkare. Spice-baserad mjukvara. Mätinstrument och mätningar av elektriska storheter. Resistans, kapacitans och induktans. Ett stort antal laborationer utgör en betydande del av kursen.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och individuell laborativ tentamen (2 hp) vid kursen slut.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE665, Elektroteknikens grunder I: Komponenter och kretsar eller 1TE644, Elektroteknikens grunder I.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin