Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE039

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE039
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geografi A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 september 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller (2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • hantera, extrahera samt behandla kvantitativa data från olika geodatakällor
  • förklara de teoretiska grunderna i analys och modellering av geografiskt data
  • utveckla lämpliga arbetsscheman för rumsliga analyser och tillämpa dessa på geovetenskapliga frågeställningar
  • tolka och extrahera information från satellitdata för geovetensapliga ändamål
  • formulera, genomföra och presentera självständiga geovetenskapliga projekt med nyttjande av fjärranalys och GIS

Innehåll

Under kursen behandlas olika aspekter inom geoinformatik med tillämpningar på geovetenskap såsom; inhämtning av data från olika källor för geovetenskapliga ändamål; kvalitetsaspekter av geografiska data; enklare morfometriska och urvalsanalyser av rumsliga data; geostatistik och Interpolering; rumsliga regressionsanalyser; grunderna i satellitbildstolkning; presentation av rumsliga data. En betydande del av kursen ägnas åt datorbaserade tillämpningar som ger ett inblick i vilka möjligheter och begränsningar i användandet av GIS och fjärranalys inom naturgeografi, hydrologi och geologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Kursen innehåller också problemorienterat projektarbete som utförs i grupper. Projektarbete, övningar samt seminarier är obligatoriska. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Examinationen är uppdelad på övningar (3 hp) och projektarbete (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin