Det engelska språket i förändring I

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EN496

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN496
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 oktober 2016
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Behörighetskrav

120 hp. 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • beskriva viktiga språkliga egenskaper som kännetecknar de germanska språken jämfört med andra indoeuropeiska språk
  • beskriva viktiga språkliga egenskaper som kännetecknar fornengelskan jämfört med andra germanska språk
  • beskriva viktiga egenskaper hos forn- och medelengelskans fonologi, ordförråd, ortografi, morfologi och syntax
  • i tal och skrift på flytande och korrekt engelska diskutera egenskaper hos forn- och medelengelska
  • tillämpa sina kunskaper om fonologiska förändringar i forn- och medelengelskan på enskilda ords uttal
  • jämföra olika beskrivningar av forn- och medelengelska i sekundärkällor
  • analysera forn- och medelengelsk text med avseende på fonologi, morfologi och syntax
  • kategorisera lexikala novationer i medelengelskan med avseende på etymologi med hjälp av lexikon
  • översätta forn- och medelengelska texter till nuengelska med hjälp av ordlistor och kurslitteratur
  • konstruera korta textstycken på forn- och medelengelska enligt givna morfologiska och syntaktiska specifikationer.

Innehåll

Kursen behandlar det engelska språkets förhistoria, ursprung och tidiga utveckling, och följer språkets utveckling till ca år 1500 e.Kr. Kursen fokuserar på den tidiga engelskans språkliga kännetecken, med tonvikt på fonologi, ordförråd, ortografi, morfologi och syntax. Särskild uppmärksamhet ägnas fornengelsk prosa.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examination sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande skriftlig tentamen. Betygen är underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin