Fysikalisk molekylärbiologi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB449

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB449
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biofysik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Transformmetoder, Sannolikhet och statistik, Kemisk termodynamik och Mikrobiologi. Genomgången Beräkningsvetenskap II. 

 

 

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • formulera kvantitativa dynamiska modeller av biokemiska reaktionsscheman
  • redogöra för fysikaliska principer som ligger bakom hastighet och noggrannhet i enzymatiska processer
  • simulera stokastiska och deterministiska reaktionsmodeller.

Innehåll

Reaktionskinetik och enzymkinetik: Reaktions- och diffusionskontroll, enzymkatalys, relaxationskinetik, separation av tidsskalor.

Irreversibel termodynamik: Energidissipation, noggrannhetoch korrekturläsning i kemiska reaktioner.

Icke-linjär deterministisk systemanalys: Fasrumsanalys, bifurkationsteori. Stabilitet och oscillationer i biologiska reglersystem.

Mesoskopisk kinetik: Stokastiska kemiska processer, beskrivning av stokastiska biologiska system med masterekvationen.

Reaktions-diffusionsmodeller: Beskrivning av rumsberoende kinetik med både partiella differentialekvationer och reaktions-diffusions-masterekvationer.

I kursen ingår programmeringsinlämningsuppgifter i MATLAB som behandlar några utvalda kontrollsystem, och illustrerar skillnaden mellan stokastisk och deterministisk analys. Dessutom ingår ett våtlabstillfälle där något exempel från kursen studeras med hjälp av fluorescensmikroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (3 hp), laborationer och inlämningsuppgifter (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin