Projekt i laborativ syntetisk biologi I

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB205

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB205
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2016
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

40 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • bidra i planering och genomförandet av ett laborativt projekt inom ämnesområdet syntetisk biologi
  • applicera grundläggande ämneskunskaper inom biologin, biotekniken och/eller bioinformatiken för tillämpningar inom den syntetiska biologin
  • delta i en mindre projektgrupp med uppgift att genomföra ett laborativt delprojekt
  • sammanställa och presentera grundläggande kunskaper viktiga för ett framgångsrikt genomförande av ett laborativt delprojekt
  • sammanställa och rapportera det genomförda delprojektets laborativa resultat
  • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av genomförda experiment
  • diskutera vetenskaplig litteratur i området
  • etiskt utvärdera ett laborativt delprojekt
  • delta vid utförandet och sammanställningen av en riskbedömning av ett laborativt syntetiskt biologiskt projekt.

Innehåll

Avancerad bioteknisk metodik omfattande klonering, mutagenes, PCR-teknologi, syntes av nukleinsyror och DNA sekvensbestämning. Experimentell karaktärisering av biomolekylers strukturella och funktionella egenskaper. Renframställning av makromolekyler. Bioinformatisk analys och karaktärisering av för projektet relevanta arvsanlag och biomolekyler. Grundläggande teoretisk och datorbaserad modellering av replikerande system. Laborationer som belyser BioBrick klonering som en arbetsmetodik inom syntetisk biologi.

Undervisning

Undervisningen ges i form av gruppövningar, seminarier och laborationer. Deltagande i huvuddelen av genomförda gruppövningar, seminarier och laborationer är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Förberedande planering 3 hp; Laborativt arbete 10 hp; Redovisning 2 hp

Delkursen förberedande planering fordrar aktivt deltagande. Delkursen laborativt arbete fordrar genomförda laborationer redovisade enligt på kursen presenterade riktlinjer. Delkursen redovisning examineras genom skriftlig och muntlig presentation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin