Immunteknik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB463

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB463
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N, Tillämpad bioteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alt. 1) 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Cellbiologi och Bioteknisk metodik.

Alt. 2) 120 hp. Genomgången Trender i molekylärbiologi och bioteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för immunförsvarets uppbyggnad och funktion på molekylär och cellulär nivå
  • redogöra för polyklonala, monoklona och humaniserade antikroppar och framställning av dessa
  • beskriva immunisering/vaccination, immunologiska sjukdomstillstånd och immunterapi
  • planera, utföra och redovisa erhållna resultat av immunologisk serumanalys med hjälp av enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA)
  • diskutera immunologiska tekniker och deras applikationer inom bioteknisk industri.

Innehåll

Det medfödda och adaptiva immunförsvaret och dess komponenter. Celler och molekyler som deltar i dessa system och deras roller vid oskadliggörandet av infekterande agens. Aktivering av försvarssystemen. De genetiska mekanismer som styr bildandet av de specifika receptorerna mot främmande ämnen i form av antikroppar och T cellsreceptorer.

Antikroppars användning i biotekniska applikationer såsom ELISA, ELISpot, immunohistokemi, western blot, flödescytometri, cellisolering med MACS, multiplex bead array, proximity ligation assay. Tekniker för framställning av antikroppar och isolering/rening med protein A samt immunologiska test baserade på cellulära reaktioner (MLR). Immunologiska sjukdomar som allergi, autoimmunitet och immunbrister samt de tekniker som används för diagnos och behandling av dessa sjukdomar samt cancer.

Praktisk laboration som behandlar framställning och test av polyklonala antikroppar. Teoretiska övningar som behandlar olika immunologiska tekniker, t.ex. framställning av humaniserade antikroppar, ELISA-analyser, användning av Biacore för bestämning av bindningsstyrkor i antikropps-antigen interaktioner, användning av strukturdata för att modulera immunologiska molekyler i kliniskt syfte. Teoretiskt projekt med fördjupning inom en immunologisk teknik. Studiebesök på företag som använder immunologiska tekniker.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, övningar, studiebesök, seminarier och projekt.

Examination

Skriftligt prov (5 hp). Laborationer (3 hp), teoretiska övningar (1 hp) och muntlig redovisning av projekt (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin