Produktion och supply chain management

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE764

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE764
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

120 hp, varav 20 hp i området matematik. Kurserna Industriell ekonomi alternativt Företagsekonomi A/B, Industriell projektledning skall vara genomgångna.

Mål

Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • förklara och redogöra för den strategiska betydelsen av optimerade försörjningskedjor med hög effektivitet,
  • förklara och redogöra för inköpets strategiska roll för effektiviteten i försörjningskedjor,
  • hantera logistiska problem som inköp, lagerhållning, köhållning och produktion,
  • simulera och optimera delarna i det logistiska flödet,ta fram handlingsalternativ och utföra beslutsanalyser med beaktande av risk och prognoser gällande försörjnings- och marknadsstrategier.

Innehåll

Strategisk planering och optimerad utformning av lokalisering, transporter, och interna och externa flöden (Supply Chain Management and Demand Chain Management). Modeller och metoder för beslutsanalyser inom produktframtagning, inköps- och leverantörsstrategier, outsourcing, strategiska allianser, lagerstyrning, och prognostisering. Matematiska modeller för lageroptimering, prognostisering, projektplanering, optimering vid köer, allmän optimering, simulering, risk, spelteori, och optimering av produktval.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer och räknestugor.

Examination

Skriftlig hemtentamen (5 hp), där skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång kan ge högre betyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin