Introduktion till kärnfysik och dess tillämpningar

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA318

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA318
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda grundläggande kärnfysikaliska begrepp och samband,
  • redogöra för olika kärnfysikaliska tillämpningar inom teknik och vetenskap,
  • genomföra enkla kärnfysikaliska beräkningar och mätningar samt tolka resultaten.

Innehåll

Grundläggande kärnfysik: nuklider, isotoper, nuklidkarta, kärnans massa, bindningsenergi och stabilitet, radioaktiva sönderfall, kärnreaktioner.

Mätning av reaktionsprodukter: laddade partiklar, neutroner, gammastrålning.

Strålningsfysik: joniserande strålning, stråldos, strålningsmiljö.

Kärnenergi: fission, bränslecykeln och avfallshantering, styrning av reaktoreffekten. Fusion.

Medicinska tillämpningar: strålbehandling, nukleärmedicinsk diagnostik, dosimetri.

Övriga tillämpningar: radiometrisk datering, nukleära metoder för materialanalys.

Undervisning

Introduktionsföreläsning, självstudier och inlämningsuppgifter, projektarbete, laboration, studiebesök vid PET-centrum och Skandionkliniken eller motsvarande. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftlig rapport av projektarbete (2 hp). Laboration (1 hp). Muntligt prov vid kursens slut (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin