Ekologi D

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG382

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG382
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2016
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Kandidatexamen inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi.

Mål

Kursen orienterar om pågående ekologisk forskning och utgör en bas för studier på avancerad nivå och arbete inom de områden där kunskaper i ekologi är viktiga. Dessa områden sträcker sig från forskning i evolutionär ekologi till praktiskt arbete i naturvård.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra och använda beteendeekologiska teorier rörande sexuell selektion, furagering, altruism, samarbete, signalering och kommunikation
  • demonstrera insikt i växt- och djurlivshistorier
  • kvantifiera och tolka diversitetsmönster
  • redogöra för teorier kring populationsdynamik, mellanartskonkurrens och trofiska interaktioner i näringsvävar
  • utföra enkla datorsimuleringar av populationsdynamik
  • planera, genomföra och statistiskt utvärdera en ekologisk studie samt redovisa resultaten muntligt och skriftligt
  • kritiskt granska och diskutera primära vetenskapliga texter i ekologi.

I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna

  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor
  • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
  • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Beteendeekologi, inkluderande kopplingen mellan ekologi och evolutionsteori, sexuell selektion, furageringsteori, parningssystem, släktskap, altruism, samarbete och grupplevande, anpassningar till biologiska fiender, evolutionen av signaler och kommunikation samt grundläggande livshistorieteori. Ekologi och evolution av växternas livshistoria, som även omfattar frögroning, fröpridning samt pollinationsekologi och en introduktion till demografi. Kvantifiering och tolkning av diversitetsmönster. Modeller för populationstillväxt, populationsreglering, mellanartskonkurrens, trofiska interaktioner (t.ex. Lotka-Volterramodeller, skördemodeller), och födovävsteori.

Undervisning

Kursen omfattar en fältkurs och en teoridel i vilken ingår föreläsningar, datorsimuleringar, räkneövningar och seminarier. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Fältkurs 3 hp; Masterintroduktion 2 hp alternativt ett litteraturprojekt 2 hp.

Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov och fordrar aktivt deltagande i seminarieroch övningar . Fältkursen redovisas både skriftligt (projektrapport) och muntligt. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering, alternativt ett litteraturprojekt som fordrar en skriftlig rapport.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG200 Ekologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin