Biokemi

7 hp

Kursplan, Grundnivå, 3KB030

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3KB030
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 6 februari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet.

Behörighetskrav

Genomförd kurs i Kemi för biomedicin (3FK162) eller motsvarande.

Mål

Kursen ska ge kunskap om de grundläggande biokemiska reaktionerna i en levande cell samt ge förmågan att använda några grundläggande biokemiska koncept och metoder.

Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

  • redogöra för generella strukturer hos proteiner, posttransationella modifieringar, kolhydrater, lipider och nukleinsyror
  • redogöra för liganders bindning till proteiner
  • redogöra för enzymers allmänna egenskaper
  • redogöra för cellers metabolism av glukos, fettsyror och aminosyror
  • redogöra för cellers ATP-bildning med och utan syre
  • redogöra för cellers metabolism av reaktiva syreformer
  • redogöra för biologiska membraners uppbyggnad

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

  • redogöra för samt använda grundläggande metoder inom proteinkemi och enzymologi
  • använda program för visualisering av proteiner och andra makromolekyler

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

  • resonera kring biokemiska reaktioner och deras betydelse för cellens funktion och till viss del kritiskt förhålla sig till biokemiska data och koncept.

Innehåll

Teorikursen

Proteinstruktur, bindningslära, enzymologi, struktur för lipider, kolhydrater och nukleinsyror, metabolism av glukos, fettsyror och aminosyror (översiktligt), cellens basala energiomsättning, reaktiva syreformer, biologiska membran, posttranslationella modifieringar, metoder för isolering och analys av proteiner.

Laborationskursen

Proteinseparation, enzymkinetik, cellandning och proteinbindning.

En kontinuerlig utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära vissa förändringar vad gäller upplägg och innehåll i kurserna.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier samt laborationer med skriftlig resultatredovisning. Närvaro är obligatorisk vid kursintroduktionen samt vid seminarier och laborationer. Andra undervisningsformer än de specificerade kan komma att användas på kursen.

Examination

För godkänd kurs krävs i) ett aktivt deltagande i de obligatoriska momenten, ii) godkända skriftliga laborationsrapporter samt iii) godkänd individuell skriftlig sluttentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin