Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PP047

Kod
2PP047
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 maj 2017
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Allmänt

Studenten skall vara antagen till kompletteringsutbildningen för psykologer med utländskt examen. Kursen ska ingå i den av institutionen fastställda individuella studieplanen för studenten.

Behörighetskrav

En utländsk psykologexamen som i utförandelandet ger behörighet att utöva arbete som psykolog, eller, om yrket i utfärdandelandet inte är reglerat, ska omfatta minst fyra år och ge en examen på avancerad nivå (exempelvis masterexamen i psykologi med klinisk inriktning). Examen ska inkludera psykologins kärnområden, exempelvis kognitions-, inlärnings och utvecklingspsykologi. Den ska innehålla forskningsmetodik och psykiatri/psykopatologi eller motsvarande (till exempel mental hälsa eller psykisk hälsa). Examen ska även inkludera praktiska inslag, alternativt att den sökande har dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet.

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

Engelska 6

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

- kunna redovisa kunskap om institutioner inom offentliga förvaltningar där psykologer är verksamma vad gäller verksamhetsmål, organisation och verksamhet,

- kunna redogöra för aktuella lagar och förordningar som är relevanta för psykologisk yrkesutövning i det svenska samhället,

- kunna redogöra för Socialstyrelsens och Psykologförbundets etiska föreskrifter för psykologer och i teorin kunna tolka och tillämpa dem,

- kunna presentera beståndsdelarna i begreppet professionalism,

- initierat kunna diskutera begreppet professionellt förhållningssätt för psykologer.

- kunna ge kännedom om kris och konflikthantering på gruppnivå.

Innehåll

Kursens syfte är att ge kunskaper om samhällets lagar, regelsystem och organisatoriska ramar för psykologers yrkesområden. Vidare ges kunskaper om etiska regler och föreskrifter för psykologisk yrkesutövning och tillfälle till att i seminarieform fördjupat diskutera och tillämpa dessa på reella problemsituationer. Begreppet professionellt förhållningssätt diskuteras och problematiseras.

Kursen är indelad i två moment.

Socialkunskap: Samhällets juridiska styrsystem, lagar och förordningar. Offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård, samhällets insatser för funktionshindrade, socialtjänst, skolan inklusive särskolan, kriminalvård, arbetsrehabilitering m m.

Etik och professionellt förhållningssätt: Etik och moral, livsåskådning och demokrati. Professionell hållning, innefattande kunskap, självkännedom, empati och etiska frågor i psykologarbete.

Inom området katastrofpsykologi ges en orientering kring hantering av kriser och katastrofer inom en grupp.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och seminarier.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftliga och muntliga prov. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande krävs vid vissa seminarier. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin