Produktutveckling för spel

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD952

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD952
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 februari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Projektledning med agila metoder, 7,5 hp

Mål

Efter kursens slut ska studenten kunna:

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och tillämpa de vanligaste verktygen i innovationsprocessen med utgångspunkt i utveckling av spelrelaterade produkter,
  • föreslå, motivera och tillämpa metoder för att samla in kundkrav och kundönskemål på produkter,
  • beskriva tjänsters betydelse vid produktutveckling,
  • tillämpa verktyg inom service management,
  • redogöra för skillnader mellan produkt- och innovationsutveckling i små respektive stora organisationer, samt
  • genomföra grundläggande ekonomiska kalkyler med syfte att optimera produktionsfaktorer.

Innehåll

Produktutvecklingsprocessen, produktplanering, kundkrav, produktspecifikationer, konceptutveckling, val av koncept, innovationsprocesser och innovationsutveckling med fokus på utveckling av spel samt spelifierade (”gamified”) varor och tjänster.

Verktyg i produkt- och innovationsprocessen såsom kundcentrerad produktutveckling (QFD) och gap-analyser. Insamling av kundönskemål genom t.ex. kundenkäter och intervjuer. Produktkalkyler och produktionsekonomi samt introduktion till produktionssystem och logistik. Skillnader och likheter i produkt- och innovationsutvecklingsarbetet i små och stora spelföretag.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, workshops och föreläsningar samt eget arbete - både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom deltagande i seminarier, workshops och genom inlämning av skriftliga uppgifter.

Som betyg används något av uttrycken Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studenter är begränsade till fem försök för att erhålla Godkänd, samt ett försök för att erhålla Väl Godkänd.

Plagiat och fusk

Uppsala universitet har en strikt inställning till fusk och plagiat och disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot studenter som misstänks för inblandning i någon form av fusk/plagiat. De disciplinära åtgärderna sker i form av en varning och avstängning under en begränsad period.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin