Ohälsa och främjande av hälsa II

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 3SJ460

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3SJ460
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap G1F, Vårdvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 15 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursen ges i termin 4 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av teoretiska studier, klinisk/praktisk färdighetsträning samt VFU. Kursen består av 17,5 hp Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 12,5 hp Medicinsk vetenskap; 15 hp teori och 15 hp verksamhetsförlagd utbildning.

Behörighetskrav

Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1 och 2 samt 15 hp från termin 3, inklusive godkänd VFU-placering (totalt 75 hp)

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- analysera människans utveckling och hälsa ur ett livscykelperspektiv

- planera, fördela och delegera arbetsuppgifter och samverka med olika yrkesgrupper

- planera och tillämpa för situationen anpassade åtgärder för att förhindra smittspridning samt vårdrelaterade infektioner

- självständigt, tillsammans med patient och närstående planera, genomföra och utvärdera basala och specifika omvårdnadsåtgärder

- särskilja olika ohälso- och sjukdomstillstånd, förklara patofysiologi samt värdera val av diagnostik och behandling

- tillämpa läkemedelshantering och värdera verkningsmekanismer och biverkningar

- tillämpa och värdera informations- och kommunikationsteknik

- visa självkännedom och empatisk förmåga

- värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategier för fortlöpande utveckling av sin kompetens

- värdera teorier, modeller och begrepp, samt tillämpa metoder och styrdokument i relation till omvårdnad, organisation, ledarskap, utveckling och lärande samt vetenskaplig metod

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD

- etiska, kulturella, genus- och jämlikhetsaspekter i omvårdnadsarbetet

- teorier, modeller och begrepp relaterat till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

- vetenskaplig metod 4 och förbättringskunskap

- evidensbaserad vård, inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter i vården

- hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relation, med fokus på personer med psykisk ohälsa

- hälso- och sjukvårdens organisation, lagar, författningar och styrdokument

- informations- och kommunikationsteknik

- basal och specifik omvårdnad vid ohälsa, inklusive hälsofrämjande åtgärder

- omvårdnadsprocessen, dokumentations- och vårdplaneringsmodeller

- kliniskt status 3

- läkemedelshantering 3

- medicinsk teknik 4

- ledarskap inom arbetslaget

- samverkan i team

- yrkesmässig handledning i omvårdnad

MEDICINSK VETENSKAP

- farmakologi

- klinisk kemi/fysiologi

- mikrobiologi och immunologi

- nutrition 4

- patofysiologi, diagnostik och behandling vid ohälso- och sjukdomstillstånd inom somatisk och psykiatrisk vård hos barn och vuxna

- smärta

Undervisning

ARBETSFORMER

Föreläsningar, litteraturstudier, arbete i basgrupper, rollspel, individuellt arbete, seminarier och webbaserad undervisning. Klinisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, obligatoriska föreläsningar, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, klinisk färdighetsträning, verksamhetsförlagd utbildning, studieuppgifter med skriftlig redovisning och examination.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt examination av kliniska/praktiska färdigheter. Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. För examination av verksamhetsförlagd utbildning används bedömningsinstrumentet AssCe som stöd. Samtliga delmoment och skriftlig individuell sluttentamen skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under VFU har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin