Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FN209

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FN209
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 9 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Ersätter och motsvarar 3FN740 eller 3FN006, Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling.

Behörighetskrav

För studerande på Apotekarprogrammet gäller att den studerande skall ha minst 150 hp inom programmet, inklusive godkänd kurs i Farmakognosi, och följt alla tidigare kurser på termin 1-7.

För studerande på receptarieprogrammet gäller att den studerande skall ha minst 120 hp inom programmet, inklusive godkänt betyg på kurserna Farmakognosi och läkemedlens ursprung, 6 hp och Läkemedels struktur och analys, 7,5 hp alternativt kursen Läkemedlens ursprung, struktur och analys, 13,5 hp och följt alla tidigare kurser på termin 1-5.

För studerande på Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik gäller att den studerande skall ha minst 150 hp inom

programmet, inklusive godkända kurser i Analytisk kemi 10 hp, Farmakologi 7,5 hp och Läkemedelskemi 7,5 hp.

Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling.

Behörig att antas till fristående kurs är den som har kunskaper motsvarande:

a) receptarieexamen 120 hp, kompletterad med fortsättningskurser inom farmaci om minst 22,5 hp alternativt Farmakognosi B 15 hp, b) 150 hp inklusive 60 hp i kemi eller biologi, fortsättningskurser inom farmaci om minst 22,5 hp alternativt Farmakognosi B 15 hp, c) motsvarande kunskaper inom ämnesområdet.

För samtliga krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Den studerande skall efter genomgången kurs:

  • kunna förklara hur naturprodukter används i sökandet efter nya läkemedel inom forskning och läkemedelsindustri
  • kunna redogöra för betydelsen och bruket av bio-assay och high throughput screening
  • kunna värdera ekologi och etnofarmakologi som urvalsinstrument i sökandet efter nya läkemedel
  • kunna redogöra för och värdera användandet av olika metoder för extraktion, isolering, detektering och karakterisering av bioaktiva molekyler

Innehåll

Observation och selektion av bioaktiva organismer. Ekologi och etnofarmakologi som urvalsinstrument. Extraktion, isolering, detektering och karakterisering av bioaktiva molekyler. Bioassay och high through-put screening. Exempel på industriella projekt.

I denna kurs får vidare studenten särskilt träna på att:

  • skriftligen sammanställa och presentera information i form av två uppsatser
  • värdera information från olika källor som Internet, företag etc.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och studiebesök presenterade med IT. Ett självständigt litteraturprojekt är en viktig del av kursen. Kursen ges på engelska.

Kursen som är nätbaserad förutsätter tillgång till Internet.

Obligatoriska moment: Skriftlig redovisning av två uppsatser och seminarieuppgifter.

Examination

Examination sker genom godkänd skriftlig redovisning av uppsatser och seminarieuppgifter på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin