Fysikprojekt I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA601

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA601
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 april 2017
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Allmänt

Kunskaper behövs i linjär algebra, analys och MATLAB från Geometri och analys I och Beräkningsvetenskap I, som med fördel kan läsas samtidigt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen. Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • utforma och utföra fysikaliska experiment och simuleringar för att ge svar på en problemställning
  • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerhetskällor och olika utformning av mätningar
  • analysera mätningar med MATLAB och Octave
  • dokumentera laborationer skriftligt i form av en loggbok och rapport
  • muntligt presentera och argumentera för sina resultat

Innehåll

Grunderna i mätteknik, databehandling och analys, mätosäkerheter, fortplantning av mätosäkerheter, normalfördelning, medelvärde, standardavvikelse, konfidensnivå och intervall, minsta kvadratanpassning, histogram och linjära differentialekvationer. Övningar i MATLAB eller Octave. Vetenskaplig metod, loggbokshantering, presentationsteknik och rapportskriving. Laborationer i mätvärdesbehandling och mekanik med utformning av experiment från design till rapportering. Numeriskt projekt med hjälp av MATLAB eller Octave. Mekaniskt projekt med numerisk lösning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med många praktiska övningar.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Rapportering i loggbok och skriftlig rapport av laborationer i mätvärdesbehandling och mekanik (2 hp). Individuell skrifltig rapport och muntlig presentation i grupp av projekt (2 hp). Skriftlig tentamen i mätvärdesbehandling (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin