Demenssjukdom och omvårdnad vid demens

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3SJ551

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3SJ551
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap G1F, Vårdvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 23 maj 2017
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Vårdvetenskap 4,5 hp

Medicinsk vetenskap 3 hp

Behörighetskrav

Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1, 2 och 3 (totalt 90 hp).

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • förklara patofysiologi, diagnostik och behandling vid demens
  • förklara principer för omvårdnad vid demens
  • självständigt planera för omvårdnad och uppföljning av omvårdnad
  • förklara strategier för stöd till närstående
  • visa förmåga att identifiera och reflektera över etiska frågeställningar vid omvårdnad

Innehåll

Demenssjukdom

Omvårdnad vid demens

Närståendestöd

Aktuell forskning inom området

Etik

Undervisning

Basgruppsarbete

Föreläsningar

Litteraturstudier

Författande av rapport

Muntlig redovisning

Seminarier

Webbaserad undervisning

Obligatoriska moment

Introduktion till kurs, seminarier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp ska studenten delta aktivt med kunskap och reflektion.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin