Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT110

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT110
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva funktionen hos och uppbyggnaden av en dators delar såsom dess styrenhet, minnessystem, och in- och utmatningssystem (I/O system).
  • beskriva funktionen hos komponenter i ett modernt datorsystem, t ex operativsystem, applikationsprogram, och databas.
  • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar, samt redogöra för vanliga kommunikationsformer och deras tillämpbarhet.
  • ge exempel på olika typer av dataintrång och hur man skyddar sig mot dessa.
  • beskriva grundläggande principer för problemlösning och programutveckling samt ge exempel på olika programmeringsparadigm.
  • lösa några enkla problem med hjälp av programmering.
  • diskutera möjligheter och begränsningar hos IT-system samt föreslå realiserbara utökningar av befintliga system utifrån begreppen ovan.
  • diskutera informationsteknologins roll i dagens samhälle, hur den tillämpas, vad hållbar utveckling innebär inom informationsteknologi samt etiska och juridiska aspekter på användning av informationsteknologi.
  • diskutera konsekvenser av IT-användning i olika kontext.
  • presentera och diskutera material relaterat till kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Grundläggande begrepp, modeller och principer inom datorarkitektur, operativsystem, datakommunikation och databaser. Algoritmbegreppet och möjligheter och begränsningar för algoritmisk beräkning. Introduktion till programmering och informationssökning i databaser och på webben, datasäkerhet och datajuridik med fokus på datoranvändning. Samhälleliga, organisatoriska och etiska konsekvenser av IT användning.

Undervisning

Föreläsningar, Handledning

Examination

Inlämningsuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin