Ledning och finansiering av vindprojekt

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV157

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV157
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Vindkraftsprojektering, 15 hp, Planering för vindkraft, 5 hp, Vindresursbedömning, 10 hp, Vindkraft - elnätsanslutning, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp, Projektkurs i planering av vindparker, 5 hp, Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering, 10 hp, Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp

 

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och föreslå lösningar för problem och risker i projektplaner och tidsscheman
  • utföra och värdera detaljerade analyser av kostnader och finansiering av ett projekts hela livscykel
  • redogör för vilka kommersiella och legala avtal samt finansiella dokument som behövs för byggnation och drift av vindkraftsprojekt
  • identifiera och rekommendera viktiga funktioner hos kontrakt och överenskommelser för ett projekts livscykel
  • värdera värdet av vindkraft i energisystem

Innehåll

Kursen innehåller arbete med schemaläggning och planering av vindkraftsprojekt. Det kommer att introduceras hur man kan hantera potentiella problem och tillhandahålla lösningar både för vanliga och oväntade händelser inom schemaläggningen. Vidare kommer kursen att beskriva hur man kan utveckla ett kostnads- och finansieringsramverk för ett vindkraftsprojekts olika faser från idé till nedmontering. De viktiga finansiella dokument såväl som nödvändiga kontrakt vid olika faser som ingår i ramverket kommer att identifieras och värderas. Därutöver kommer vindkraftens roll i energisystemet att utvärderas.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupp- och fältarbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier 3 hp.

Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete 2 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin