Syntetisk biologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB433

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB433
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Molekylär bioteknik A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alternativ 1) 120 hp inklusive Mikrobiologi och Genomik - experimentella metoder samt 5 hp på avancerad nivå. Alternativ 2) 15 hp inom Masterprogrammet i tillämpad bioteknik. Alternativ 3) 15 hp inom Masterprogrammet i biologi - cell och molekylärbiologi.

Mål

Genom kursen ska studenten uppnå fördjupad kunskap inom ämnesområdet syntetisk biologi.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur naturligt förekommande organismer reglerar uttrycket av sina arvsanlag
  • redogöra för hur regleringen av arvsanlag och egenskaper hos genprodukter kan förändras med i kursen behandlade metoder inom syntetisk biologi

  • redogöra för hur syntetisk biologi förändrar egenskaperna hos cellen eller organismen
  • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av avancerade projekt, vars syfte är att skapa ett replikerande system med nya reglerbara egenskaper, samt att kritiskt analysera resultaten och generera testbara hypoteser från dessa experiment
  • kritiskt analysera, presentera och försvara vetenskaplig litteratur inom syntetisk biologi, vilket inkluderar praktiska tillämpningar som exempelvis biobränsle och metabolisk ingenjörskonst
  • göra etiska överväganden inom syntetisk biologi

Innehåll

Arvsanlagens struktur, uttryck och reglering i prokaryota och eukaryota system, inklusive deras virus. Avancerad bioteknisk metodik omfattande kloning, mutagenes, PCR-teknologi, syntes av nukleinsyror, sekvensbestämning av DNA, syntetisk genomik, CRISPR-Cas9, riktad evolution, alternativ splicing och beräkningsmodellering. Experimentell karaktärisering av biomolekylers strukturella och funktionella egenskaper. Bioinformatisk analys och karaktärisering av arvsanlag och biomolekyler. Grundläggande teoretisk och datorbaserad modellering av replikerande system. Laborationer som belyser BioBrick kloning och kromoproteiner som en arbetsmetodik inom syntetisk biologi. Etiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och ett litteratursymposium. Deltagande i seminarier, symposium, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Laborationer 5 hp; Seminarier och symposium 1 hp; Teori 4 hp

Delkursen Laborationer fordrar genomförda laborationer redovisade enligt riktlinjerna. Aktivt deltagande, inklusive egen presentation av ett ämnesområde, fordras för delkursen Seminarier och symposium. Teorin examineras genom skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Högst två av kurserna Projekt i laborativ syntetisk biologi I, Projekt i laborativ syntetisk biologi II och Syntetisk biologi kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin