Examensarbete i hållbar destinationsutveckling

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG423

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG423
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt därutöver 30 hp inom Hållbar destinationsutveckling, inkl. Introduktion till hållbar destinationsutveckling och Kvalitativ och kvantitativ metod.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
  • arbeta självständigt inom det valda området,
  • visa ett vetenskapligt förhållningssätt,
  • självständigt genomföra en opposition.

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, individuell handledning och seminarier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program), alternativt en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten finns tillgängliga på www.teknat.uu.se.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin