Materialvetenskap för medicinsk teknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE758

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE758
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande samband mellan struktur och egenskaper för alla materialklasser,
  • göra kvalitativa jämförelser mellan material,
  • redogöra för olika provningsmetoder av material,
  • redogöra för krav som ställs på implanterbara material,
  • redogöra för vanligast använda polymerer, keramer och metaller som biomaterial.

Innehåll

Materials uppbyggnad och deformationsmekanismer. Samband mellan atombindningar, mikrostruktur och makroskopiska egenskaper. Fasdiagram. Materialprovning. Egenskaper för tekniska material inom alla materialklasser. Material för ersättning eller reparation av mänskliga organ.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, studiebesök, laborationer och handledning av projektuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och projektuppgifter (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE606 Konstruktionsmaterial.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin