Biomedicinsk teknik - biomaterial och design

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB259

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB259
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp varav minst 60 hp i kemi inklusive Biomaterial II, alternativt 180 hp biologi, farmaceutisk kemi eller medicinsk vetenskap inklusive Regenerativ medicin, 7,5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara designprinciper av nanomaterial för läkemedelsleverans samt beskriva vilka effekter dessa nanomaterial har på celler och vävnad in vivo.
  • förklara olika strategier för modifikation av celler och stödstrukturer för biomedicinska tillämpningar.
  • beskriva och diskutera kostnader och fördelar med olika biotekniska produkter (t.ex. kroppsnära apparater, diagnostiska verktyg, proteser osv.) som används inom kliniska applikationer.
  • diskutera utmaningar för överbryggande forskning med särskilt fokus på att lösa kliniska problem genom laborativ forskning, klinisk prövning och utveckling av nya medicinska produkter.

Innehåll

Principer för design av tredimensionella stödstrukturer och friformsframställning (3D-printing) av levande celler. Nanoformulering för läkemedelsleverans, farmakokinetik och farmakodynamik. Olika aspekter av biomedicinska produkter och deras reglering. Regenerativ medicin och vävnadsteknik. I kursen ingår även kritisk utvärdering av vetenskaplig information, vetenskaplig framställning och kommunikation.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen på slutet av kursen (2,5 hp). Inlämningsuppgift (2,5 hp). Slutbetyget baseras på en sammanvägning av de ingående momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin