Arkivvetenskap, masterkurs

60 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KK032

Kod
5KK032
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
ABM A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för ABM

Behörighetskrav

Kursen är öppen endast för dem som inom masterprogrammet i ABM, med inriktning Arkivvetenskap, uppnått 50 hp.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskaper och färdigheter:

Ämnesspecifikt kursmoment

Moment 1: Arkivjuridik och e-förvaltning, 7,5 hp

-fördjupade kunskaper om juridiska begrepp med relevans för arkivhantering.

-kunskap om tillämpningen av lagar och förordningar som är särskilt relevanta för verksamheten vid statliga och kommunala arkiv.

-förmåga att utifrån kunskap om svenska och internationella standarder och regler inta ett strategiskt förhållningssätt till långtidsbevarande av digitala handlingar.

Kursblocket ABM-verksamheter i praktiken, 15 hp

Moment 2: Att vara en reflekterande praktiker, 7,5 hp

-kunskaper om arbetslivs- och kompetensfrågor med särskild inriktning mot kulturarvs- och informationshanterande institutioner.

-kunskaper om ledarskap, medarbetarskap och grupprocesser i arbetslivet.

-kunskaper om organisationsteorier.

Moment 3: Praktik, 7,5 hp

-kunskaper om den praktiska verksamheten vid en arkivinstitution eller arkivfunktionen på en myndighet/organisation.

-förmåga att med hjälp av inomvetenskapliga analytiska redskap och modeller kritiskt reflektera över tillämpad praxis inom arkivverksamhet.

Kursblocket ABM som vetenskaplig praktik

Moment 4: Teori och metod, 7,5 hp

-fördjupade kunskaper om ABM-områdets vetenskapliga discipliner.

-fördjupade kunskaper om vetenskapliga teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet och för ABM-ämnena i synnerhet.

-förmåga att identifiera ett forskningsproblem samt att reflektera över lämpliga teorianknytningar och lämpliga metoder för forskningsproblemet.

Moment 5: Masteruppsats, 30 hp

-förmåga att med teoretisk förankring och metodisk stringens genomföra ett skriftligt vetenskapligt arbete inom ABM-området.

-fördjupad förmåga att söka, värdera och granska vetenskaplig information.

-förmåga att självständigt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning.

-förmåga att anknyta en vetenskaplig undersökning till aktuell forskning och bidra till kunskapsutvecklingen.

-förmåga att inta ett etiskt förhållningssätt till vetenskaplig forskning.

-förmåga att presentera forskningsresultat på ett pedagogiskt sätt, enligt givna instruktioner för formalia och med en god språkbehandling

Innehåll

Ämnesspecifikt kursmoment

Syftet med Arkivjuridik och e-förvaltning (7,5 hp) är att ge fördjupade kunskaper om tillämpningen av lagar och förordningar som är särskilt relevanta för arkiv- och dokumenthanteringen, med tonvikt på den offentliga sektorn. Bland annat studeras förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. En bärande tematik under momentet är att fördjupa förståelsen för vad den digitala utvecklingen medfört för arkiv- och dokumenthanteringen ur juridisk synpunkt. Därför behandlas särskilt dataskyddslagstiftningen liksom andra regelverk och standarder rörande e-förvaltning, informationssäkerhet och systemdokumentation.

ABM-verksamheter i praktiken

Syftet med ABM-verksamheter i praktiken är att studenterna ska reflektera över sina kompetenser, hur dessa kan användas i praktisk verksamhet och hur ett fortsatt lärande åstadkoms i arbetslivet. Blocket utgörs av ett ABM-gemensamt kursmoment Att vara en reflekterande praktiker (7,5 hp) samt det ämnesspecifika kursmomentet Praktik (7,5 hp). Under blockets första del diskuteras, ur ett organisationsteoretiskt perspektiv, innebörden av ledarskap, medarbetarskap och processer i grupper/team. Därefter vidtar fem veckors sammanhängande, handledd verksamhet på arkivinstitution eller arkivfunktionen på en myndighet/organisation. Studenten ska i samband med praktiken i en skriftlig rapport redogöra för sina erfarenheter och, utifrån tidigare tillägnade mer teoretiska kunskaper, kritiskt reflektera över praxis på arbetsplatsen. Viss tid under praktiken reserveras för arbetet med den skriftliga uppgiften.

Den avslutande delen av blocket fokuserar på kompetens- och arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor och innefattar bland annat ett arbete som innebär att praktikplatsens organisation och processer kartläggs genom erfarenheter under praktiken samt med hjälp av intervjuer med personer i organisationen. Slutligen analyseras arbetsplatsen med hjälp av teoretiska redskap.

Kursblocket ABM som vetenskaplig praktik

Kursblocket består två ABM-gemensamma kursmoment; Teori och metod för ABM, 7,5 hp och Masteruppsats, 30 hp. Den första delen av kursblocket syftar till att ge kunskap om ABM-områdets vetenskapliga discipliner, deras relationer till andra akademiska discipliner och till varandra samt att orientera om teorier och metoder som används i forskning inom arkivvetenskapen, biblioteks- och informationsvetenskapen samt musei- och kulturarvsvetenskapen. Även övergripande teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet studeras. En viktig del av teori- och metodmomentet är också att formulera ett forskningsproblem och en synopsis till en egen vetenskaplig uppsats.

Den största delen av blocket ägnas åt författandet av ett skriftligt vetenskapligt arbete baserat på undersökning av ett empiriskt material. Häri ingår även att studenten ska fördjupa sina kunskaper om hur man söker och värderar information inom forskningsområdet. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium som är öppet för samtliga studenter på mastersprogrammet i ABM. Varje student ska fungera som opponent vid ventilering av annan students uppsats.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, datalaborationer, studiebesök, gruppövningar, workshops samt enskild handledning. Alla undervisningsinslag som innehåller någon form av examination är obligatoriska och utebliven medverkan ska kompenseras med en kompletteringsuppgift.

Examination

På uppsatsmomentet sker examination genom framläggandet av ett examensarbete i form av en masteruppsats samt opposition på annan students uppsats och aktivt deltagande vid ytterligare minst fem ventileringsseminarier.

På kursens övriga moment sker examination genom skriftlig individuell tentamen, skriftliga individuella eller gruppbaserade PM, muntlig eller skriftlig seminarieredovisning av uppgifter och övningar gjorda individuellt eller i grupp. På kursens olika moment förekommer dessa examinationsformer i olika kombinationer. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

För att uppfylla kursfordringarna krävs aktivt deltagande i de examinerande seminarierna. En student som missar ett enstaka obligatoriskt undervisningstillfälle ska lämna in en kompletteringsuppgift, vars omfattning ska motsvara den arbetsinsats som skulle krävts för förberedelser och aktivt deltagande vid undervisningstillfället.

På varje kursmoment ges under ett läsår regelmässigt ett ordinarie tentamenstillfälle och ett omtentamenstillfälle. Omtentamenstillfället är även sista dag för inlämning av kompletteringsuppgifter. Därefter hänvisas studenten till nästa gång kursmomentet ges, som regel nästföljande läsår.

Student som önskar slutföra kompletteringsuppgifter från ett tidigare kurstillfälle kommer företrädesvis att ges uppgifter som ingår i ett aktuellt kursinnehåll.

Samtliga moment på kursen bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd, med undantag för kursblocket ABM-verksamheter i praktiken vilket bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs VG på Masteruppsatsmomentet (moment 5).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin