Nanovetenskap

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA567

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA567
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Kemi A1N, Materialvetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Kvantfysik och Fasta tillståndets fysik I eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • förklara generella resonemang och fenomen av relevans för nanovetenskap
  • beskriva och förutse hur finite-size effekter kan medföra förändringar av materialegenskaper
  • bestämma passande experimentell utrustning för mätningar av relevanta fysikaliska storheter
  • söka efter och tillgodogöra sig befintlig vetenskaplig litteratur
  • kritiskt granska och presentera vetenskapliga resultat

Innehåll

Storlekseffekter hos materials elektronstruktur, som till exempel kan visa sig genom förändringar av magnetiska egenskaper. Elektrisk ledningsförmåga och hur elektroniska tillstånd kan koppla till pålagda elektromagnetiska fält. Generella färdigheter som sökning i databaser och tidskrifter samt extrahering och analys av relevant information. Storleksskalningseffekter, effekter som ett systems dimensionalitet har för dess fasövergångar, jättemagnetoresistans, magnetiska och ickemagnetiska tunnlingsövergångar och kolbaserade strukturer som grafén, fullerener och nanorör.

Experimentella och teoretiska övningar, med fokus på dimensionalitets- och storlekseffekter på relevanta materialegenskaper.

Forskningsetik, vetenskapliga terminologier, muntlig och skriftlig vetenskapspresentation och visualisering av resultat med figurer och tabeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar och laborationer.

Examination

Muntlig presentationer av projektstudier samt skriftliga rapporter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin