Märkningskemi och substansutveckling

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3DR407

Kod
3DR407
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk nuklidteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 19 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci samt Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp och Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp.

Mål

Kursen tillämpar kunskaper från kurserna strålskydd och medicinska effekter, 6 hp och nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp.

Kursen pågår ett halvår innan det slutliga projektet 30 hp. Det övergripande målet är att ge kunskap om metoder som används för radionuklidmärkning av biologiskt intressanta molekyler med låg och hög molekylvikt som är inriktade mot in vivo (PET, SPECT) klinisk och experimentell användning och även mot in vitro-användning.

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

 • producera radionuklider med användning av cyklotroner
 • tillämpa metoder för syntesen av 11C- och 18F-märkta föreningar
 • hantera kelatkemi och syntes med radiohalogener
 • relevanta metoder för rening av radioaktiva läkemedel
 • analytiska tekniker inom radiokemi och kvalitetskontroll
 • metoder för syntes av föreningar med långlivade radionuklider, såsom 14-C och 3-H
 • organisk kemi med utvalda ämnen som behövs för märkningsmetoder och strategi
 • förstå de väsentliga metoderna vid märkning av makromolekyler
 • metoder för produktion och extraktion av radionuklider för PET och SPECT
 • flera applikationer med radionuklider lämpliga för autoradiografi och andra in vitro-analyser
 • syntesteknik och automation: kommersiella kit-metoder och skräddarsydda forsknings instrumenteringar
 • förstå förhållandet mellan molekylstruktur och traceregenskaper, inklusive användningen av beräkningsmetoder
 • radioanalytiska och andra analysmetoder för validering av radionuklidrenhet, radiokemisk renhet, kemisk renhet och strukturcertifiering
 • kvalitetskontroll och biologisk och medicinsk utvärdering i relation till kvalitetskontroll efter radiomärkning.

Innehåll

 • Märkningsmetoder; historik och framtida perspektiv.
 • Grundläggande organisk kemi med utvalda ämnen som behövs för förståelse av märkningsmetoder och strategier märkning. Metoder för märkning av föreningar med låg och hög molekylvikt ingår.
 • Produktion och extraktion av radionuklider för PET, SPECT och exempel på kliniska diagnostiska tillämpningar.
 • Radionuklider för prekliniska tillämpningar och radionuklider lämpliga för autoradiografi och andra in vitro-analyser.
 • Syntesteknik och automation: kommersiella kit-metoder och skräddarsydd forskningsinstrumentering.
 • Förhållande mellan molekylstruktur och traceregenskaper, inklusive användning av beräkningsmetoder.
 • Syntesmetoder för långlivade radionuklider, såsom 14-C och 3-H.
 • Radioanalytiska och andra analytiska analysmetoder för validering av radionuklidrenhet, radiokemisk renhet, kemisk renhet och strukturcertifiering
 • Kvalitetskontroll och biologisk och medicinsk utvärdering efter radiomärkning.

Del I: Generella föreläsningar

Del II: Peptider och makromolekyler

Del III: Föreningar med låg molekylvikt

Undervisning

2-6 timmar föreläsningar per dag och laborationer. Kursspecifik information och utbildningsmaterial på kursens websida. Studiebesök och seminarier. Studieseminarier på utvald litteratur.

Examination

Vid varje del av kursen kommer det att finnas en examination och skriftlig rapport. Certifikat (skriftligt intyg) kommer att ges efter varje del. Efter avslutad kurs kommer en skriftlig tentamen att äga rum för godkänd kurs. För godkänd kurs krävs även laboratoriearbete och seminarier. Betygsskala underkänd och godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

Studenter som har godkänt i alla kurser inom medicinsk nuklidteknik, 40 p (magisterprogram 2004-2006) uppfyller kraven för denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin