Projektarbete

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3DR406

Kod
3DR406
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk nuklidteknik A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 19 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Samtliga tidigare kurser inom Masterprogram i medicinsk nuklidteknik.

Mål

Projektarbetet använder kunskaper från alla tidigare kurser inom programmet och kan tjäna två syften:

1. För studenter som ska fullgöra Masterprogrammets 120 hp kommer projektarbetet att ha något teoretiskt innehåll för att förbereda studenten för vidare studier inom programmet. De praktiska aspekterna av ett projektarbete ges i det omfattande projektarbetet (30 hp) vid andra delen av andra studieåret.

2. För studenter som lämnar programmet med totalt 60 hp är projektarbetet väsentligen praktiskt för att ge ett intressant exempel på fördjupad tillämpning.

Det övergripande målet med projektarbetet är att delta i det medicinska nuklidtekniska arbetet. Projektarbetet kan vara prekliniskt eller kliniskt och ha inriktning mot fysik, kemi eller biologi.

Efter godkänt projektarbete med något teoretiskt synsätt, förväntas studenten kunna

  • grundligt beskriva och förklara resultaten av radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik/bildbehandling eller radionuklidterapi från experimentell forskning eller klinisk analys av sjukdom
  • planera förfaranden för radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik/imaging och terapi
  • analysera och tolka resultat från radionuklidbaserade undersökningar, åtminstone i samarbete med experimentalist eller kliniker
  • designa radionuklidbaserad diagnostik och bildbehandling som stöd för kirurgi, immun- eller genterapi
  • designa radionuklidbaserad terapi av tumörer.

Efter godkänt projektarbete med ett huvudsakligen praktiskt tillvägagångssätt, förväntas studenten kunna

  • utföra radionuklidbaserade experiment inom ramen för ett forskningsprogram
  • förstå och kunna förklara, i både allmänna och specialiserade termer, resultaten och betydelsen av de resultat som erhölls inom projektarbetet
  • planera och tillsammans med experimentalist eller kliniker utföra vidare radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik/imaging eller terapi (vidfortsatt samarbete och även vid fortsättning med doktorandstudier)
  • ge råd om hur man designar radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik och imaging som stöd för kirurgi, immun- och genterapi
  • beskriva och förklara principerna för radionuklidbaserad terapi av tumörer.

Innehåll

Handledaren och bihandledaren ger introduktion till projektarbetet. Introduktion vid institutionen: rutiner och information om pågående utvecklingsarbete och forskning. Skrivning av en rapport och presentation vid ett seminarium.

Undervisning

Handledaren och bihandledaren ger den nödvändiga undervisningen.

Examination

Godkänd skriftlig rapport. Godkänd muntlig presentation av projektarbetet vid ett seminarium. Betygsskala underkänd och godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin