Bolags- och obeståndsrätt

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR124

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR124
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2018
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Bolags- och obeståndsrätt är på B-nivå. Den ges som fristående kurs och som kurs ingående i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger. Kursen är anpassad till Revisorsnämndens krav för revisorsexamen.

Behörighetskrav

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola.

Mål

Utbildningens mål är att ge fördjupade kunskaper i dels krediträtt, säkerhetsrätt, utsöknings- och konkursrätt (nedan obeståndsrätt) och dels rättsregler gällande bolag, föreningar och, i viss mån, stiftelser (nedan associationsrätt).

Efter genomgången kurs skall studenten:

  • känna till de grundläggande och befintliga lagstiftningarna inom aktuella områden.
  • känna till grundläggande rättsliga principer inom de för kursen angivna rättsområdena, även för det fall att dessa inte återfinns i lagstiftning eller annan skriftlig reglering.
  • kunna analysera uppkommande problem och knyta dessa till lagar, rättsliga principer och praxis.
  • kunna upprätta grundläggande dokument.
  • kunna identifiera juridiska problem kring frågor rörande styrning, ledning och ansvar för olika personer/organ inom de olika associationsformerna.
  • ha god kännedom om förmögenhetsbrotten samt goda kunskaper om de delar av straffrätten som är knutna till obestånds- och associationsrätten.
  • ha god kännedom om de arbetsuppgifter och det ansvar som åvilar en revisor i samband med revision.
  • självständigt kunna uppfatta, formulera och lösa komplexa problem inom kredit- säkerhets- och obeståndsrätten.
  • kunna tillämpa sina kunskaper inom rättsområdena.
  • kunna avgöra när problemens karaktär innebär att ytterligare expertis behöver anlitas.

Innehåll

Inom obeståndsrätten behandlas tre huvudområden, nämligen (i) fordringsrätt, dvs. regler om fordringar i allmänhet samt regler om skuldebrev och andra typer av värdepapper, (ii) säkerheter, såsom olika slag av realsäkerheter i fast och lös egendom samt personsäkerheter och (iii) ett fördjupningsavsnitt där betalningsinställelse, utsökningsrätt, företagsrekonstruktion med ackord och konkurs samt borgenärsbrotten behandlas.

Inom associationsrätten behandlas dels allmänna associationsrättsliga frågor och dels särskilda, för sju olika associationsformer, viktiga frågeställningar. De associationsformer som behandlas under kursens gång är handelsbolag, kommanditbolag, enkla bolag, aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar samt oregistrerade ekonomiska föreningar. Tyngdpunkten ligger på aktiebolag och stiftelser (som ej utgör associationer) berörs endast kort.

Undervisning

Kursens inleds med en introduktionsföreläsning. Därefter följer ett antal föreläsningar där deltagarna får en övergripande och samlad beskrivning av de aktuella ämnesområdena. Integrerat i, eller mellan, föreläsningarna sker arbete med enklare övningsuppgifter.

Under kursens senare del infaller en period med ämnesintegrerade, tillämpningsseminarier i vilka alla studenter förväntas ta aktiv del. Kunskapsinhämtningen sker genom (i) aktivt deltagande i undervisningen, (ii) egen läsning av kurslitteratur, lag- och avtalstext, samt (iii) diskussioner med andra studenter vid sidan av den schemalagda undervisningen.

Examination

Tentamen, 15 högskolepoäng.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Kursbetyg ges som Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Eventuella bonuspoäng, som kan komplettera tentamensresultatet, meddelas i anslutning till respektive kurstillfälle. Om bonuspoäng meddelats får dessa endast tillgodoräknas vid kurstillfällets ordinarie tentamen samt omtentamen. Student som ej erhållit godkänt betyg på kursen har möjlighet till omprov på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Ingen undervisning är obligatorisk, men den student som inte närvarar svarar själv för inhämtandet av den information, innehållet i de diskussioner eller kännedom om de typfall, som behandlas under schemalagd tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin