Jordens undergång

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV173

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV173
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika teser om jordens undergång och argumenten för och emot dessa, kritiskt värdera och förhålla sig till rimligheten hos sådana påståenden
  • återge grundläggande mekanismer och effekter av naturkatastrofer så som jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott, magnetiska polomkastningar och extremväder
  • relatera till historiska massutdöenden och andra katastrofala händelser från jordens förflutna
  • redogöra för samhällsberedskap och andra åtgärder för att hantera katastrofala händelser

Innehåll

Olika visioner om jordens yttersta tid i historien och kulturen och deras vetenskapliga underlag. Exempel på katastrofscenarier i allmän samhällsdebatt och argumenten därom.

Jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamier och följdverkningar av dessa så som jordskred och andra naturkatastrofer. Magnetiska polvändningar, katastrofalt rymdväder, solstormar, meteoritnedslag. Förödande klimatförändringar, istider och andra omvälvande förändringar. Historiska exempel på massutdöenden och deras orsaker.

Samhällskatastrofer så som kärnvapenkrig, domedagsvapen, resursuttömning, pandemier, kemikalieutsläpp och miljöförstörning. Förberedelser inför tänkbara katastrofer och samhällets riskhantering. Studenterna tränas i kritik granskning och vetenskapligt förhållningssätt till världen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och eventuellt studiebesök.

Examination

Kontinuerlig examination med fyra mindre skriftliga prov i anslutning till föreläsningarna. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin