Ämnesdidaktik för ämneslärare i teknik med inriktning mot datateknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT067

Kod
1DT067
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 22 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Allmänt

Kursen ges inom ämnesstudier i teknik med inriktning mot datateknik i ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom matematik och datavetenskap

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • planera undervisning i teknik med inriktning mot datateknik utifrån aktuella styrdokument
  • redogöra för karakteristiska drag i skolelevers lärande av datalogiska begrepp och metoder
  • visa förmåga att reflektera över medvetna didaktiska val inom teknikämnet med inriktning mot datateknik och motivera dessa utifrån en analys av verksamhetens mål och elevernas förutsättningar för lärande
  • genom olika examinationsformer bedöma och värdera elevers lärande och utveckling i datorteknik
  • söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur.

Innehåll

  • Ämnesdidaktik/metodik i datateknik
  • Begreppsförståelse i datateknik
  • Betyg och bedömning på programmering
  • Söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer

Examination

Muntliga och skriftliga examinationer

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin