Musikanalys: noterad musik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5MU069

Kod
5MU069
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt god notläsningsförmåga. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Vid kursens slut, förväntas studenten kunna

- redogöra för musikaliska processer, strukturer och konventioner i västerländsk noterad tradition.

- kritiskt värdera olika angreppssätt, teorier och metoder i musikanalys.

- definiera forskningsämnen lämpliga för analytiska frågeställningar, relevanta för olika typer av noterad musik, och bedriva självständigt analytiskt arbete i samspel med angränsande litteratur.

Innehåll

Notation används i musiken för att uppnå ett visst klingande resultat, och har möjliggjort avancerade och sofistikerade strukturer i den västerländska musikens utveckling. Analys av noterad musik är därför ett myckert kraftfullt teoretiskt och metodiskt verktyg i förståelsen av sådan musik.

Kursen behandlar musikanalytiska metoder och idétraditioner, däribland följande.:

- fasta och dynamiska genre- form- och stiltraditioner och dessas terminologier och begreppsapparater.

- reduktiva och skiktbaserade analysmodeller.

- hermeneutiska, semiotiska och metaforiska analysmodeller.

- frågor rörande intentionalitet, verkbegrepp, värdering och tolkning.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga hemuppgifter samt aktivt seminariedeltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin