Samhällsinterventioner

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV186

Kod
3FV186
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

180 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Känna till grundläggande begrepp inom prevention och samhällsbaserade hälsofrämjande interventioner
  • Förstå teoretiska modeller för beteendepåverkan och sociala grupper
  • Tillämpa sådana modeller för planering av samhällsinterventioner
  • Förstå designer, forsknings- och utvärderingsmetodik och därmed förknippade problem
  • Utforma en samhällsbaserad hälsofrämjande intervention baserad på relevanta teoretiska modeller och beskriva hur en sådan intervention kan utvärderas
  • Känna till några community intervention-projekt i olika länder
  • Förstå de centrala begreppen i hälsoekonomiska utvärdering och kunna tillämpa dem i praktik
  • Ha förmåga att utvärdera vetenskapliga studier

Innehåll

Kursen behandlar begrepp, teoretiska modeller och praktiska tillämpningar inom området initiering, implementering och utvärdering av samhällsbaserade hälsofrämjande interventioner. Teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i befolkningen samt interventionsmodeller för praktiskt arbete behandlas inom kursen. Kursen innehåller även metoder för mätning av processer och effekter av hälsointerventioner inom olika samhällsarenor. Medias roll vid samhällsinterventioner diskuteras också.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar med tillämpningar

Examination

För nöjaktigt genomgången kurs krävs aktivt deltagande i seminarier och andra obligatoriska moment samt godkända resultat i muntliga och skrifliga examinationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin