Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV020

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KV020
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 april 2018
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Konstvetenskap A

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

  • ha baskunskaper om bildkonst, bildbruk, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och Norden från medeltid till nutid
  • ha kännedom om ämnets historiografi, teoribildning och metodologi
  • kunna muntligt och skriftligt presentera ett verk/objekt och en problemformulering
  • kunna skriva en elementär konstvetenskaplig uppsats.

Innehåll

Kursen behandlar olika former av bildkonst, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och Norden från tiden omkring 1100 till nutid. Kursen berör också ämnets historiografi, nyare konstvetenskaplig teoribildning och metodologi. Genom övningar i bildanalys förmedlas träning i att verbalt beskriva, karakterisera, kontextualisera, tolka och tidsbestämma såväl enskilda konstverk som byggnader och miljöer från ovan nämnda tidsperiod. Kursen innehåller också ett uppsatsmoment där studenten under handledning gör sina första erfarenheter som skrivande konsthistoriker. Kursens ämnesmässiga och teoretiska innehåll tillsammans med uppsatsmomentet ger grundläggande förutsättningar för den som önskar gå Konstvetenskap C – konstvetenskaplig teori och metod.

Delkurs 1. Konsthistorisk översikt ca 1100-1700, 10 hp

Delkurs 2. Konsthistorisk översikt ca 1700-1900-talets slut, 10 hp

Delkurs 3. Uppsats, 10 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, bildanalyser, textseminarier, exkursioner, studiebesök och uppsatshandledning. Obligatorisk närvaro på föreläsningar och seminarier. Alternativa studievägar medges ej. Studenten har rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Examination på delkurs 1 och 2 sker genom skriftliga tentamina bestående av kunskapsfrågor jämte bildanalysrelaterade uppgifter. Dessutom redovisas viss kurslitteratur muntligt vid obligatoriska seminarier eller i form av skriftliga referat. Delkurs 3 utgörs av ett obligatoriskt seminarium jämte författandet av en vetenskaplig seminarieuppsats. Uppsatsen presenteras av författaren och diskuteras med medstuderande vid ett proseminarium. Då möjlighet ges kan studenten även arbeta med konstnärliga tekniker och skriva rapport i uppsatsform över erfarenheter och iakttagelser. Resultaten av kursens tre enskilda delkurser och kursen i dess helhet bedöms med betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid delkursernas start skall betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin