Psykologisk utredningsmetod

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS171

Kod
2PS171
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 april 2018
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Behörig till kursen är de studenter som är antagna till Beteendevetenskapligt kandidatprogram och har avklarad B -nivå i Psykologi, Pedagogik eller Socialpsykologi.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för fördelar och nackdelar förknippade med användingen av psykologiska test vid utredning i arbetslivet

- redogöra för principerna bakom val av metoder vid utredning samt metodernas lämplighet och användbarhet i olika sammanhang

- beskriva skillnaden mellan test som mäter "maximal prestation" och sådana som mäter "typiskt utförande"

- genomföra utredningar under handledning

- självständigt använda ett urval av dessa metoder samt bedöma, tolka och dokumentera genomförande och resultat av utredningarna

- tillämpa presentationsteknik

- redogöra för betydelsen av att integrera frågor om kön, genus och etnicitet i utredningsarbete

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap och färdighet inom presentationsteknik, och grundläggande kunskap om tillämpningar inom utredningsarbete såsom psykologiska testmetoder. Vidare är syftet att ge en fördjupning om psykologisk utredningsmetod genom utvald, för arbetslivet relevant forskning, samt ge en teoretisk bas utifrån perspektivet kön, genus och etnicitiet.

Delkursen delas upp i tre moment:

1. Kön, Genus och Etnicitet (2,5 hp)

2. Presentationsteknik (2 hp)

3. Psykologiska testmetoder (5,5 hp).

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, seminarier/gruppövningar och handledning i samband med de tillämpade momenten.

Examination

Den teoretiska delen examineras med skriftlig tentamen och de tillämpade delarna examineras med redovisning och rapporter. Bedömning grundas även på studentens aktiva deltagande vid de obligatoriska momenten. Vid examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd för momenten Kön, Genus och Etnicitet samt Psykologiska testmetoder. Vid examinationen av momentet Presentationsteknik används endast godkänd och underkänd. För väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på både momentet Kön, Genus och Etnicitet, och Psykologiska testmetoder samt godkänd på Presentationsteknik.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten, schema eller kursplan. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin