Finsk migrantlitteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FA025

Kod
5FA025
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 april 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen ska ge en översikt om finsk och sverigefinsk migrantlitteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna redogöra för huvuddragen i den finska och sverigefinska migrantlitteraturens utveckling

- relatera den finska och sverigefinska migrantlitteraturen till en internationell kontext

- kunna kontextualisera och analysera migrantlitteratur i en specifik kulturell, samhällelig och nationell kontext

- kunna redogöra för teoribildning om migrantlitteratur, minoritetslitteratur och postkolonial litteratur

- kunna redogöra för teoribildning om flerspråkig litteratur.

Innehåll

Kursen innehåller huvuddragen av den finska och sverigefinska migrantlitteraturens utveckling och historia. Därutöver innehåller kursen en översiktlig genomgång av teoretiska och metodologiska utgångspunkter vid beskrivning och analys av migrantlitteratur, minoritetslitteratur och postkolonial litteratur. Internationella jämförelser med andra migrant- och minoritetslitteraturer.

I anslutning till den litteraturhistoriska översikten läses 1200 sidor skönlitteratur i översättning eller original (ca 1000 sidor obligatorisk och ca 200 valfri).

Undervisning

De studerande arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via Internet. Föreläsningar och seminarier på Internet.

Examination

Examination sker fortlöpande genom deltagande i undervisningen, inlämningsuppgifter och skriftlig hemtentamen. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin