Försöksdjursvetenskap

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MU144

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MU144
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 4 juni 2018
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Mål

Undervisningen avser att ge grundläggande teoretiska kunskaper samt introduktion till praktiskt arbete inom ämnet försöksdjursvetenskap. Utbildningen ger behörighet att under handledning påbörja arbete med djur i forskning (”utföra försök” enl. SJVFS 2017:40, L150 och Funktion A, C, D enl. direktiv 2010/63/EU).

Efter genomgången kurs ska den studerande ha:

Kunskap och förståelse för:

- lagar, bestämmelser och myndigheter av betydelse för gällande skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

- hur en ansökan om etiskt godkännande och journal av djurförsök upprättas

- stallning, berikning, vård, sjukdomar och hälsoinventering av djur som används för vetenskapliga ändamål

- grundläggande principer för att minimera risker med negativ påverkan på djurvälfärd och forskningsresultat

- grundläggande principer för smärtlindring och avlivning

Färdighet och förmåga att:

- följa de krav som svensk lagstiftning ställer gällande skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

- tillämpa principerna för 3R gällande djur som används för vetenskapliga ändamål

- beskriva gnagares biologi och fysiologi

- redogöra för grundläggande principer för att tolka ett friskt, samt känna igen tecken på ett avvikande, beteende hos djur

- bedöma risker i samband med eget arbete med försöksdjur

- behärska hantering av råttor och möss och enklare tekniker för administrering av substanser, provtagning och dissektion

- beskriva godkända avlivningsmetoder

- skilja mellan slutpunkter och utföra avlivning

Värderingsförmåga och förhållningssätt att:

- identifiera och analysera etisk problematik i samband med djurförsök

- kritiskt bedöma publicerade vetenskapliga arbeten inom ämnet försöksdjursvetenskap och med korrekt språk presentera ett arbete skriftligt och/eller muntligt

Innehåll

Lagar, bestämmelser och myndigheter av betydelse för användning av djur i forskning, 3R, ansökan om djuretiskt godkännande, djurvälfärd och sjukdomar, jämförande biologi och fysiologi, personlig säkerhet i samband med arbete med djur i forskning, beskrivning av djur- och beteendemodeller, etologi och upprättelse av etogram och journal, praktisk hantering av råtta och mus, administrering av substans, provtagning, avlivning, dissektion.

Undervisning

Undervisningen omfattar web-baserad teoretisk kurs, föreläsningar, laborationer, seminarier, grupparbete och språklig träning i skrift och tal.

Examination

För godkänd kurs krävs:

i) godkänt resultat på samtliga web-test

ii) att den studerande på ett aktivt och tillfredställande sätt deltagit i och redovisat samtliga obligatoriska moment

iii) godkänd individuell tentamen

iv) att den studerande individuellt visat förmåga att hantera råtta och mus och behärskar enklare tekniker för administrering av substans, provtagning samt avlivning

Möjlighet att komplettera icke godkänt obligatoriskt kursmoment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin