Experimentell immunologi, genetik och patologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MG015

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG015
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci, biologi eller motsvarande. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

  • vetenskapligt beskriva en medicinsk frågeställning
  • förstå och beskriva olika metoder för att angripa en medicinsk frågeställning
  • planera och bedriva experimentella undersökningar för att besvara en medicinsk frågeställning
  • bearbeta insamlade data och åskådliggöra dem på ett vetenskapligt vis
  • skriftligt och muntligt rapportera ett vetenskapligt arbete.

Innehåll

Kursen är en fördjupningskurs inom huvudämnet medicinsk vetenskap, där studenten under individuell handledning kommer att göra ett fördjupningsarbete inom något av följande ämnesinriktningar: klinisk immunologi, genetik och patologi. Kursen ämnar ge studenten praktisk och teoretisk kunskap i valt ämnesområde.

Undervisning

Undervisningen består av praktisk laborativ handledning, teoretiska diskussioner samt seminarier.

Examination

Skriftlig och muntlig rapportering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Anmärkning:

Kursen kan i princip följas i egen takt och kan påbörjas vid valfri tidpunkt på året efter överenskommelse med handledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin