Sociologisk utvärderingsmetod

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC078

Kod
2SC078
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Sociologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 juni 2018
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och ingår i Beteendevetenskapligt kandidat program 180 hp.

Behörighetskrav

Antagen till Beteendevetenskapligt kandidatprogram med genomgången B-nivå i pedagogik, psykologi eller sociologi.

Mål

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper om aktuella inriktningar i utvärderingen av processer och insatser.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till sociologiskt relevant utvärderingsmetod såsom denna beskrivs i aktuella utvärderingsmodeller.
  • reflexivt förhålla sig till varje steg i en utvärderingsprocess med särskild hänsyn till resultatets reliabilitet, validitet och användbarhet.
  • reflexivt hantera förhållanden till olika intressenter i utvärderingsprocessen inklusive etiska ställningstaganden.
  • planera och genomföra en utvärdering, samt presentera den muntligt för avnämare.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • Val av lämplig utvärderingsmetod bland kvantitativt orienterade metoder. Detta inkluderar presentation av olika praktiska modeller.
  • Aspekter förknippade med olika datainsamlings- och dataanalysmetoder.
  • Relationer till uppdragsgivare och deltagare i utvärdering, inklusive etiska ställningstaganden.
  • Presentation och analys av utvärderingar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och projektarbete. Närvaro vid seminarier är obligatorisk, övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschema. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom projektarbete samt aktivt deltagande i seminarier. De betygsgrader som används är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Projektarbeten som inkommer efter utsatt tid kan ej godkännas och studenten hänvisas till tillfället för omexamination. Eventuella rester som ges under kursens gång inlämnas i utsatt tid. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin