Materialtillverkning I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB281

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB281
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Materialkemi, 10 hp, samt genomgångna Ytors fysik och kemi samt Material i tekniska system, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för hur råmaterial för vanliga industriprodukter framställs.
  • förklara principerna för framställning av olika material (metaller, legeringar, keramer, polymerer, papper) i bulkform
  • avgöra hur materialens egenskaper påverkar val av olika fogningsmetoder inom och mellan olika materialtyper
  • föreslå och argumentera för olika formningsmetoder beroende på materialtyp
  • för givet material bedöma vad som är en lämplig metod för framställning, formning och fogning för små- respektive storskalig produktion
  • bedöma ekonomiska, etiska och miljöaspekter vid val av metod

Innehåll

Kursen ger en översikt över olika metoder för industriell materialframställning, samt av metoder för formning och fogning av material. Framställningsmetod i relation till materialens bindningstyp och mikrostruktur diskuteras.

Fördjupade grupparbeten och seminarier belyser och jämför olika tekniska och kemiska aspekter. Inblick i svensk industri inom olika branscher.

Undervisning

Gästföreläsningar och seminarier. Schemalagda seminarier och gästföreläsningar är obligatoriska.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), aktivt deltagande i seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin