Kost, nutrition och folkhälsa

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV372

Kod
3FV372
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 12 september 2018
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

180 hp

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

 • kunna redogöra för om grundläggande näringslära, energiomsättning och metoder för bestämning av kroppssammansättning
 • kunna redogöra för bakomliggande bestämningsfaktorer som styr matintag och matvanor
 • kunna redogöra för näringsrekommendationer och deras vetenskapliga bakgrund
 • kunna söka, sammanställa och värdera nutritionsforskning
 • kunna värdera och kritiskt granska nutritionspåståenden
 • kunna analysera folkhälsostrategier för nutrition
 • kunna tillämpa, analysera och sammanställa kostrekommendationer för riskgrupper för att förebygga ohälsa

Innehåll

 • Näringslära och energiomsättning
 • Kroppssammansättning och näringsstatus
 • Näringsrekommendationer och dess bakgrund
 • Nutritionsepidemiologi
 • Aptitreglering och bestämningsfaktorer för matintag och matvanor
 • Folkhälsonutrition på nätet
 • Folkhälsostrategier för nutrition

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar . Som betygsgrader används godkänd och underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla inlämningsuppgifter bedömts som godkända, samt att studenten uppfyllt kriterier för deltagande i seminarium, gruppövningar och muntliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 3FV271 Kost, nutrition och folkhälsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin