Introduktion till kärnkraft

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA400

Kod
1FA400
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D. Grundkurs i funktionslära eller envariabelanalys.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanfatta vilka energikällor som i dagsläget utnyttjas i olika omfattning i Sverige och i omvärlden och diskutera energiförsörjningens betydelse med hänsyn taget till människors behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
  • förklara de kärnfysikaliska grunder som medger att energi kan utvinnas genom kärnkraft samt lösa problem som behandlar kärnenergi, fission och radionukliders sönderfall,
  • förklara uppkomsten av radioaktivitet, artificiell såväl som naturlig, särskilja olika typer av joniserande strålning, såväl fysikaliskt som strålskyddsmässigt samt lösa problem som behandlar radioaktivitet och strålskydd,
  • redogöra för vilka processer som används för att omvandla kärnenergi till elektricitet i ett kärnkraftverk samt beskriva de reaktortyper som används i Sverige och urskilja likheter och skillnader mellan dem,
  • ange vilka komponenter som ingår i den svenska kärnbränslecykeln, i grupp muntligt beskriva och diskutera hur dessa relaterar till varandra samt hur en öppen cykel skiljer sig från en sluten.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till kärnkraftteknik avseende grundläggande kärnfysik (bl.a. radioaktivitet, joniserande strålning, och fissionsprocessen), reaktorteknik, kärnbränslecykeln och svensk energiförsörjning. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, obligatoriska gruppseminarier samt studiebesök vid kärnteknisk anläggning.

Examination

Skriftliga hemuppgifter, gruppseminarium med individuella muntliga presentationer och gruppdiskussioner samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin