Fysikens matematiska metoder

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA121

Kod
1FA121
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 november 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Flervariabelanalys, Linjär algebra II, Mekanik II/KF eller Mekanik. Transformmetoder rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för fältbegreppet , skalärt fält och vektorfält samt fältets fysikaliska tolkning i olika fall
  • tillämpa grundläggande samband i den klassiska fysiken för att uppställa modeller av fysikaliska och tekniska förlopp
  • bearbeta den matematiska modellen vars geometri beskrivs med hjälp av cartesiska, cylindriska eller sfäriska koordinater
  • genomföra en fullständig lösning av ett välställt problem samt försvara och förklara resultatet

Innehåll

Fysikens matematiska metoder tillhandahåller grundläggande metoder och verktyg för behandling av fysikaliska och tekniska problem. Orientering om generell teori. Fält, nablaoperatorn, integralsatser. Cartesiska, cylindriska och sfäriska koordinater. Partiella och ordinära differentialekvationer i fysiken. Lösningsmetoder för homogena och inhomogena problem. Rand- och begynnelsevillkor. Egenvärdesproblem och egenfunktionsutvecklingar. Legendrefunktioner, Klotytefunktioner och Besselfunktioner.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner. Gästföreläsning.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut.

Under kursen ges inlämningsuppgifter som ger bonus vid ett tentamenstillfälle: antingen sluttentamen alternativt vid kurstillfällets första eller andra ordinarie omtentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin