Genomisk och epigenomisk medicin

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG025

Kod
3MG025
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1F, Molekylär medicin A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 22 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller annan utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna fördjupad kunskap om genomik, epigenomik och jämförande genomik, aktuell forskning och metoder samt dessas betydelse för humana sjukdomar.

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

  • redogöra för struktur och funktion av det humana genomet, epigenomet och transkriptomet
  • redogöra för genetiska, epigenetiska och associerade biokemiska defekter i viktiga humana sjukdomar
  • teoretiskt formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar och experimentella tekniker
  • redogöra för och värdera aktuella teorier, metoder och tekniker inom forskningsområdet, samt tillämpa några av dessa
  • sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresultat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar att belysa applikationer, strategier och konsekvenser av genomiska och epigenomiska analyser av det human genomet, dessas betydelse vid humana sjukdomar och translation till kliniska verktyg. Aktuella teorier och forskningsrön samt metoder och teknologier, kommer att behandlas och diskuteras. Applikationer av bioinformation och dataanalyser kommer att illustreras.

Genomets struktur och variation kommer att behandlas liksom populationsgenetik samt Hapmap och 1000 genomes projekten diskuteras. Identifieringen av genetiska orsaker och dessas association till humana sjukdomar liksom genetisk epidemiologi kommer att behandlas. Det humana transkriptomet, dess reglering, biogenes och funktion kommer att beskrivas. Jämförande genomik kommer att illustrera djurmodeller för att förstå humana sjukdomar. Epigenomiken omfattar en fördjupad beskrivning av de epigenetiska mekanismerna vilka påverkar kromatinets struktur, såsom modifieringar av histoner och DNA, icke-kodande RNA och kärnstrukturen och dessas betydelse i olika fundamentala biologiska processer, vilket belyses t.ex. av ENCODE projektet.

Translationell genomik kommer att illustreras genom farmakogenomik/epigenomik, dess applikation i läkemedelsterapier av olika sjukdomar och dess betydelse för sjukvården och personlig medicin.

Undervisning

Undervisningen ges på engelska i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, laborationer, datorövningar samt andra teoretiska och praktiska moment såsom problemorienterande övningar och presentationer relaterade till aktuella forskningsområden.

Examination

Delkurser: Teori 6 hp; Laboration 3 hp; Litteraturuppgift 3 hp; Seminarier 3 hp

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin