Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV035

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KV035
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1N, Kulturvård G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 februari 2019
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kunskap om och förståelse för

arkitekturens historia i Sverige, Europa och världen

byggnadstekniska och arkitekturhistoriska vedertagna uttryck och begrepp

arkitekturrelaterad teoribildning

visa färdighet och förmåga att

analysera och beskriva byggnader utifrån arkitekturhistoriska perspektiv,

identifiera och redogöra för förekommande arkitekturstilar

tidsbestämma byggda miljöer, byggnader, interiörer och arkitekturstilar

kunna värdera och förhålla sig till

hur arkitektur och rumslighet har påverkats av byggnadstekniska, sociala, ekonomiska, ekonomiska och geografiska förhållanden

hur tillämpning och bruk av byggnader påverkar utformning och rumslighet

Innehåll

Kursen behandlar arkitekturens historia och ger en översikt av de förekommande arkitekturstilarna från antiken till modern tid. I kursen behandlas orsaker till arkitekturens förändringar t ex hur olika ideologier och värderingar har styrt arkitekturens utformning. Kursen tar också upp arkitekturteoretiska aspekter och ger redskap till analys och förståelse för arkitekturbegreppets problematik.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och litteraturstudier.

Examination

Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter samt genom deltagande i övningar och seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin