Projekt i laborativ syntetisk biologi I

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB205

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB205
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 december 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alternativ 1: 40 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.

Alternativ 2: 30 hp biologi inklusive Molekylärbiologi och genetik, 10 hp och Mikrobiologi med infektionsbiologi, 5 hp, samt 30 hp kemi.

Alternativ 3: 35 hp kemi inklusive 5 hp biokemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • bidra till att planera och genomföra ett laborativt projekt i syntetisk biologi
  • applicera grundläggande ämneskunskaper inom biologi, kemi och bioteknik och/eller bioinformatik inom syntetisk biologi
  • delta i en mindre projektgrupp med uppgift att utföra ett delprojekt i syntetisk biologi
  • söka, sammanställa och presentera grundläggande information och kunskap som krävs för projektets genomförande
  • individuellt dokumentera och rapportera resultat från experimentellt arbete i delprojektet
  • bidra till att skapa en informativ Wiki-sida för projektet
  • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt för att planera, implementera, presentera och tolka projektets aktiviteter
  • diskutera vetenskaplig och teknisk litteratur i ämnesområdet
  • använda verktyg för att uppmuntra kreativitet, på individuell och gruppnivå, samt kunna beskriva modeller för hur kreativitet påverkar innovation och entreprenörskap
  • delta i riskbedömning av delprojektet inklusive etiska överväganden.

Innehåll

Val och planering av ett projekt i syntetisk biologi. Litteraturstudier av relevant aktuell vetenskaplig och teknisk litteratur i ämnet. Utformning av en tekniskt och tidsmässigt genomförbar projektplan. Planering och genomförande av föreläsning kring ett för projektet relevant ämne. Molekylärbiologiskt arbete (t.ex. PCR, rening av DNA/RNA och mutagenes), inklusive klonering med s.k. Bio-bricks. Biokemisk rening och karaktärisering av biomolekyler. Fenotypisk karaktärisering av genetiskt modifierade organismer. Biosäkerhet och bioetik.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier/workshops och handledning. Deltagande i seminarier/workshops samt i experimentellt arbete är obligatoriskt.

Examination

Planering och förberedelse 3 hp; Experimentellt arbete 10 hp; Presentation och Wiki 2 hp

Delkursen Planeringoch förberedelse fordrar aktivt deltagande. Delkursen Experimentellt arbete kräver genomfört och dokumenterat experimentellt arbete utfört enligt kursens instruktioner. Delkursen Presentation och Wiki examineras genom skriftliga och muntliga presentationer.

Övriga föreskrifter

Högst två av kurserna Projekt i laborativ syntetisk biologi I, Projekt i laborativ syntetisk biologi II och Syntetisk biologi kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin